Remissvar Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige (FOKUS)


Remissvar angående regeringsuppdraget till Vetenskapsrådet (VR) ”Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS”

Ladda ned remissvar Pdf, 834.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande slutsats:

Vi stöttar ett införande av FOKUS som generell modell för fördelning av basanslagen till svenska lärosäten.

Synpunkter:

  • Det enskilt viktigaste är att basanslagen fördelas utifrån en kvalitetsbaserad modell. Den föreslagna andelen 20 % är lämplig initialt men bör succesivt höjas. Grundfilosofin bör vara att alla medel (möjligen utöver någon rudimentär bas) ska fördelas utifrån kvalitet.
  • Vi vill understryka vikten av att fördelningsmodellerna är permanenta och inte plötsligt ändras. Lärosätena måste erbjudas långsiktiga finansieringsregler för att de ska kunna planera och investera strategiskt.
  • Pilotstudier behövs för att testa systemet innan det införs, som VR understryker. Låt införandet av denna systemförändring ta den tid den behöver.
  • Det är av stor vikt att arbetsbelastningen på forskarna och även administrationen på lärosätena hålls nere, annars blir systemet inte kvalitetsdrivande. Detta uppnår förslaget FOKUS i stora delar, till exempel genom användning av bibliometri och kvantitativa uppgifter så långt som möjligt. Dock innefattar avdelningen ”Genomslag utanför akademin” en alltför omfattande mängd fallstudier. De föreslagna siffrorna skulle kunna betyda flera hundra fallstudier för våra större lärosäten. Vi föreslår därför att begränsa antalet fallstudier per lärosäte till maximalt 15 eller 20. De kan vara färre, särskilt för mindre lärosäten, men inte fler.
  • Det är absolut nödvändigt att använda utländska granskare närhelst möjligheten finns. För att utvärdera tvärvetenskaplig forskning bör granskare med erfarenhet av tvärvetenskap användas snarare än granskare som är experter på respektive delområde.

Mer information

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ned Sveriges unga akademis remissvar Pdf, 834.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm