Vetenskaplig salong om PSA screening Foto: Sveriges unga akademi

Ericka Johnson introducerar salongen. Medarrangör Nina Rhenqvist (till höger om Ericka Johnson), talare Kristin Zeiler (till vänster i röd stol), Olof Akre (till höger om Zeiler) och Kjell Asplund (mellan Akre och Johnson). Foto: Sveriges unga akademi

Vetenskaplig salong om PSA screening


Den 27 november hade Sveriges unga akademi åter nöjet att arrangera vetenskaplig salong hemma hos Nina Rhenqvist. Tema för salongen den här gången var frågan om PSA screening.

Salongsformatet innebär här att vi pratar, lyssnar och låter oss inspireras tillsammans under kvällen till en bit mat. Inledningstalare Olof Akre (professor i urologi på Karolinska Universitets­sjukhuset), Kristin Zeiler (professor, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet) och Kjell Asplund (ordförande för SMER, Statens medicinsk-etiska råd) gav olika perspektiv på prostata-specifikt antigen, PSA, screening. Akademins Ericka Johnson och Gustaf Edgren var värdar och moderatorer tillsammans med Nina Rhenqvist som öppnar sitt hem för salongen.

Olof Akre lyfte problem kring screening och risker som metoder medför samt hur testning och behandling utvecklats. Det ser ofta olika ut i landet och de som testas av sin husläkare får olika uppföljning, och följs i vissa fall inte upp. Att få ett besked som säger att man har en förhöjd risk att utveckla prostatcancer i framtiden kan påverka livskvaliteten negativt. Akre framhöll nya spår, som aktiv uppföljning istället för radikal behandling, då den senare har många potentiella biverkningar. Att undersökning med magnetröntgen utvecklats har också gjort stor skillnad. Kristin Zeiler slog ett slag för frågor om screening i ett större perspektiv, om konsekvenser för individen och för samhället. Även hur kallelese till testning och besked kommuniceras ska ägnas mer arbete underströk Zeiler. Kjell Asplund berättade om hur SMER arbetat med etiska frågor kring prioritering för screening. Tre principer är centrala: människovärdesprincipen, solidaritetsprincipen och kostnadsprincipen. Det vetenskapliga underlaget avgör. Oorganiserad screening, eller opportun screening som det kallas när patienter eller vårdpersonal på egen hand initierar testning, leder till social skiktning och är kostnadsineffektivt. Ett nationellt screeningprogram har ännu inte införts för PSA. Liv skulle räddas med screening, men en långt större grupp män skulle få radikal behandling och dess biverkningar som bland annat förkortad väg till toaletten, kronisk blåskatarr och försämrat samliv i onödan.  

Ericka Johnson och Gustaf Edgren hälsar välkomna. Foto: Sveriges unga akademi
Vetenskaplig salong om PSA Foto: Sveriges unga akademi
Vetenskaplig salong om PSA Foto: Sveriges unga akademi

Vetenskaplig salong om PSA screening (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm