Remissvar Ökad attraktionskraft

Remissvar angående betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige


Sveriges unga akademi har lämnat remissvar angående betänkandet Ökad attraktionskraft för
kunskapsnationen Sverige. Akademin stödjer i huvudsak de förslag som ges i utredningen och sympatiserar med det övergripande syftet att universitetens och högskolornas internationella verksamhet ska stärka kvaliteten i högre utbildning och forskning. 

Läs remissvaret här (4 sidor) Pdf, 221.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akademin välkomnar också särskilt att Internationaliseringsutredningen har tagit hänsyn till flera synpunkter som vi tidigare har betonat, till exempel förslag för att underlätta ansöknings- och handläggningsprocesser. Utredningen ger förslag och rekommendationer till åtgärder på myndighets- och lärosätesnivå som syftar till att vidareutveckla processen för att komma till Sverige som student.

Möjlighet att söka bidrag och postdok-tjänst innan disputation

Vi anser att det är ett problem att doktorander i slutet av forskarutbildningen på grund av behörighetskrav regelmässigt hindras från att söka postdok-tjänster och postdokbidrag innan de avlagt doktorsexamen. För att stärka den internationella konkurrenskraften bör Sverige anpassa sig till internationella normer. Inkommande och utresande doktorander måste ges möjlighet att söka postdok-tjänster vid svenska lärosäten och postdok-bidrag från forskningsfinansiärer innan disputation, sjävfallet med villkoret att doktorsexamen har erhållits vid tillträdet.

Åtgärder för att främja mobilitet

Vi är positiva till utredningsförslaget om ett utvecklat stipendiesystem, men saknar viktiga målgrupper. Det är av stor vikt att det finns ett flexibelt och välutvecklat stipendiesystem eftersom behov och förutsättningar ser olika ut inom olika ämnesområden. Remissvaret understryker också vikten av att stärka möjligheter att erbjuda och ta del av en internationella forskar- och lärmiljöer genom sabbaticals (en längre vistelse vid ett utländskt lärosäte).

Ökade kostnader och administration

Just nu bereds minst två utredningar (Internationaliserinsutredningen samt Styr och resursutredningen) med stor relevans för universitets- och högskolesektorn och inom ramen för Utbildningsdepartementets ansvarsområde. Vi ser en risk i att flera av förslagen, om de genomförs, kommer att leda till ökad administration och på så vis vara kostnadsdrivande för sektorn.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm