Remissvar

Remissvar för betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige


Sveriges unga akademi har lämnat remissvar angående betänkandet Ökad attraktionskraft för
kunskapsnationen Sverige. Akademin stödjer i huvudsak de förslag som ges i utredningen och sympatiserar med det övergripande syftet att universitetens och högskolornas internationella verksamhet ska stärka kvaliteten i högre utbildning och forskning. 

Magnus Jonsson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Foto: Erik Thor/SUA

Läs remissvaret här

– Vi tycker det är mycket bra att kvalitetsaspekten får utgöra ledstjärna i utredningen om internationalisering av svensk forskning och utbildning. Vi har dock vissa betänkligheter vad gäller nuvarande begränsningar att söka akademiska tjänster och bidrag innan avlagd doktorsexamen, vilka riskerar att leda till att de internationellt främsta yngre forskarna kommer i otakt med svensk rekrytering, säger Magnus Jonsson, akademins Vice ordf. Vi ser också ett orosmoln i att de stora utredningar som nu är ute på remiss (Internationaliseringsutredningen och Styr- och resursutredningen samt) riskerar att leda till ökade administrativa kostnader. Det vore mycket olyckligt om så blir fallet.

Akademin välkomnar också särskilt att man i betänkandet har tagit hänsyn till flera synpunkter som vi tidigare har betonat, till exempel förslag för att underlätta ansöknings- och handläggningsprocesser. Utredningen ger förslag och rekommendationer till åtgärder på myndighets- och lärosätesnivå som syftar till att vidareutveckla processen för att komma till Sverige som student.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm