Gruppbild ledamöter och sekretariat 2018. Foto: Johan Wingborg/Sveriges unga akademi

Att bli ledamot i akademin – intervju med invalspanelens ordförande


I Sveriges unga akademi samlas ett urval av de mest framstående yngre forskarna som är verksamma vid svenska lärosäten. I samband med akademins årsmöte i maj offentliggörs vilka nya ledamöter som väljs in. Vem kan söka och hur går invalet till? Invalspanelens ordförande Invalspanelens ordförande Sanna Koskiniemi, universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet berättar.

Sanna Koskiniemi Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Foto: Erik Thor/SUA

Hur blir man ledamot i Sveriges unga akademi?

Man ansöker själv om att bli ledamot i Sveriges unga akademi. Under hösten har akademin en öppen utlysning där den som är intresserad skickar in en ansökan.

Alla ansökningar granskas sedan av invalspanelen och vi bedömer då två saker: dels den sökandes vetenskapliga excellens och dels den sökandes engagemang. De senaste åren har vi haft cirka 60–70 sökande och av dessa väljs de bästa 6–8 kandidaterna in. Konkurrensen är betydande och flera av våra ledamöter har sökt både två och tre gånger innan de kommit in. Om du inte blev invald så uppmuntrar vi att du söker igen!

Vem bedömer ansökningarna och väljer nya ledamöter?

Sveriges unga akademi utser varje år en invalspanel bestående av ledamöter från olika ämnesområden. Invalspanelen sköter sedan hela invalsprocessen med granskning av ansökningar och intervjuer med de sökande i sista steget. Panelens sammansättning varierar något över åren och invalsprocessen startar om varje år. Invalspanelen lämnar sitt förslag till akademin som sedan gemensamt beslutar om vilka nya ledamöter som ska väljas in.

Vilka faktorer väger mest?

Invalspanelen bedömer två kriterier: excellens och engagemang, och båda måste finnas för att en person ska kunna väljas in. Det räcker alltså inte med att vara den främsta i Sverige inom sitt fält om du inte uppfyller engagemangskriteriet, eller vice versa. Anledningen till att engagemang tas med i bedömningen är att Sveriges unga akademi är en arbetande akademi och vi söker efter ledamöter som vill bidra i akademins arbete.

Hur definierar ni vetenskaplig excellens?

I stora drag bedömer vi detta på liknande sätt som forskningsfinansiärerna. Det innebär att vi letar efter kandidater som har visat exempel på nytänkande och framstående forskning. Andra meriter som vi letar efter är till exempel beviljade forskningsanslag och meriteringstjänster.

Eftersom vi väljer in relativt sett unga forskare är vi dessutom noga med att kandidaterna måste ha visat självständighet från sina tidigare handledare i sin forskning. Inom naturvetenskap, teknik och medicin syns självständighet oftast som att man publicerat som senior författare utan sina tidigare handledare. Inom samhällsvetenskap och humaniora ser det annorlunda ut.

Vad menas med engagemang?

Sveriges unga akademi är en arbetande akademi och alla ledamöter förväntas arbeta aktivt med projekt som ryms inom akademins verksamhet. Vi tror att tidigare intresse och engagemang är det bästa sättet att förutspå framtida insatser och vi letar därför efter personer som visat engagemang inom de områden som akademin arbetar med. Den sökande behöver inte på något sätt vara expert men det är viktigt att det finns ett genuint intresse. Akademins sekretariat hjälper till att genomföra aktiviteter.

Hur går intervjuerna till?

En viktig del i invalsprocessen är intervjuerna. Utifrån de ansökningar som kommit in väljer invalspanelen ut upp till sexton personer som bjuds in till intervjuer som görs i grupper om cirka fyra deltagare. Invalspanelen ställer ett antal frågor som kandidaterna får diskutera sinsemellan. Efter frågorna finns det möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i invalspanelen.

Hur lyckas ni få så stor spridning av ledamöter från olika ämnen till exempel?

Akademin har idag en jämställd sammansättning med avseende på kön och en god spridning av ämnen och lärosäten. Det är vi stolta över!

I invalsprocessen arbetar aktivt med att behandla alla ansökningar lika men vi har inga krav på att de ledamöter som väljs in ska vara från vissa ämnen eller lärosäten etc. för att hålla en god balans i akademin. Självklart håller vi ögonen på balansen genom invalsprocessen, men hittills har vi alltid fått en välbalanserad sammansättning av de invalda utan några särskilda åtgärder.

Hur arbetar ni med jäv och likabehandling?

Vi följer Vetenskapsrådets riktlinjer för jäv. Det innebär att den som är jävig lämnar rummet när vi diskuterar den kandidaten som hen är jävig för. Eftersom intervjuerna sker i grupp sitter jäviga ledamöter i invalspanelen med för att höra de andra kandidaterna, men de deltar inte i några diskussioner om kandidaterna som hen är jävig för senare. Dessutom har vi en observatör (VD) med på alla möten med invalspanelen. Observatörens roll är att se till att vi följer jävsregler och behandlar alla kandidater lika.

Ger ni individuell feedback?

Nej, vi har inte möjlighet att ge individuell feedback till de sökande.

Du valdes in 2016, hur upplevde du invalsprocessen?

Som en väldigt robust och professionell process med ett väldigt trevligt bemötande i alla steg.

Hur såg ditt tidigare engagemang ut?

Jag har alltid varit väldigt engagerad i att förändra villkoren för svensk forskning. Exempel på hur detta hade yttrat sig innan jag blev ledamot i Sveriges unga akademi var att jag var ordförande för Junior Faculty i Uppsala och vice-ordförande i National Junior Faculty (en organisation som samlar Junior- och Future Faculties på de olika lärosätena). Jag var dessutom med och genomförde en stor nationell enkätundersökning för att undersöka unga forskares villkor inom akademin i Sverige och var då en av författarna till debattartiklar i Svenska Dagbladet och UNT.

Mer information

Att bli ledamot Öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm