Akademins forskningspolitiska talesperson Sebastian Westenhoff med strut. Foto: Sveriges unga akademi

Akademins remissvar till Strut-utredningen


Sveriges unga akademi har lämnat remissvar angående betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan SOU 2019:6 (Strut-utredningen). Akademin välkomnar att utredningen belyser förutsättningarna för lärosätenas verksamhet, men är kritisk mot att forskarperspektivet genomgående saknas. Akademin ser också mycket allvarligt på utredningens förslag att basanslaget för forskning ska öka på bekostnad av de fria projektmedel som fördelas av forskningsråden.

Läs remissvaret här

Ett centralt förslag i utredningen är att basanslaget för forskning ska öka på bekostnad av de fria projektmedel som fördelas av forskningsråden. Sveriges unga akademi är starkt kritisk till detta då vi menar att de fria projektmedlen är kvalitetsdrivande, motverkar nepotism och främjar jämställdhet. Forskningsråden har transparenta processer för att identifiera den bästa forskningsidén och forskaren, vilket tyvärr inte kan sägas om alla lärosäten. SUA anser att fria projektmedel är det bästa sättet att stödja yngre forskare och ge dem optimala förutsättningar att driva förnyelsen av forskningen i Sverige.

– Konkurrensutsatta, fria projektbidrag möjliggör för unga forskare att etablera sin självständighet. Dessutom gynnas mobilitet och jämställdhet, i sig viktiga kvalitetsdrivande faktorer, säger Sebastian Westenhoff, akademins forskningspolitiska talesperson. Gärna höjda basanslag – men inte på bekostnad av de fria projektmedlen. Vi föreslår istället att låta vinsten från Akademiska Hus finansiera höjda basanslag.

Sveriges unga akademi är också mycket tveksam till att utredningen avstyrker alla former av konkurrens om basanslag mellan lärosäten, istället för att se utvärdering som en nödvändig och kvalitetsdrivande mekanism. Vi anser istället att en ökande andel av basanslagen bör fördelas i nationell konkurrens så att mer medel styrs mot den bästa forskningen och utbildningen, oavsett på vilket lärosäte och vart i landet den bedrivs.

– Att kvalitetsarbetet på lärosätena bara ska drivas av en inre motivation, som utredningen föreslår, framstår för oss som naivt, säger Sebastian Westenhoff.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm