Sveriges unga akademis logotyp

SVERIGES UNGA AKADEMIS LEDARSKAPSMANIFEST


Sveriges unga akademis Ledarskapsmanifest (pdf) Pdf, 139.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Universiteten och högskolorna har en unik ställning i samhället som kunskapens och den fria tankens väktare, vars huvuduppgift är att söka ny kunskap och samtidigt kritiskt granska och förmedla denna. För att kunna göra detta behöver svenska lärosäten ledas av personer med god inblick i – och högt förtroende från – verksamheten, och med förmågan att inspirera och leda kollegiet. Därför anser vi i Sveriges unga akademi att det är av högsta vikt att lärosätenas ledare, inklusive rektor, är akademiskt framstående. Vi är övertygade om att det krävs en gedigen vetenskaplig och pedagogisk bakgrund för att framgångsrikt leda en akademisk organisation och ta insiktsfulla strategiska beslut.

Rektorer, dekaner och prefekter måste ha kollegiets förtroende för att lyckas i sina uppdrag och en kollegialt förankrad rekryteringsprocess är därför nödvändig. Våra ledare måste även ges rätt förutsättningar. Ett stort problem idag är att akademiska ledaruppdrag innebär en avsevärd administrativ börda, och detta gör det svårt att förmå framstående forskare och välmeriterade lärare att ta på sig ledarskapsuppdrag.

Vi har identifierat ett antal åtgärder som krävs för att rekrytera de kunniga och entusiastiska ledare våra lärosäten behöver, både idag och i framtiden. Dessa åtgärder är viktiga för att Sverige som land ska kunna bedriva högkvalitativ forskning och utbildning i samklang med samhället, och för att vi som forskare ska vilja och kunna tacka ja till ledaruppdrag.

Sveriges unga akademi anser att:

  • akademiska ledare ska vara framstående, välmeriterade forskare och lärare med stort engagemang för kärnuppgifterna forskning och undervisning.
  • den viktigaste rollen för lärosätets ledning är att skapa förutsättningar för framstående forskning och utbildning. För att freda dessa akademiska kärnvärden från en växande administrativ börda måste administrationens fokus vara att stötta verksamheten.
  • akademiska ledaruppdrag ska inkludera tillräckligt administrativt stöd, och avlastningsfunktioner, som gör det möjligt för framstående aktiva forskare att inneha ledarskapsposter.
  • möjligheten att återgå till forskning och undervisning på hög nivå efter uppdrag som akademisk ledare måste säkerställas genom tillräckligt omfattande repatrieringsbidrag.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm