Från vänster: Representanter från den svenska delegationen. 2. Morgonmöte. 3. Applåder vid ett antagande. 4. Kommissionens ordförande.

Sveriges unga akademi på UNESCO:s generalkonferens


Den svenska UNESCO-delegationen bjöd för tredje gången i ordningen in Sveriges unga akademi att delta som rådgivare vid generalkonferensen i Paris i november. Akademins vd Sverker Lundin deltog tillsammans med representanter från bland andra Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet.

UNESCO är FN:s organ för utbildning, forskning och kultur. Vid generalkonferensen, som genomförs vart annat år, träffas medlemsländer, associerade länder och observatörer för att diskutera och besluta om UNESCO:s verksamhet och budget och andra aktuella frågor.

Sverker Lundin Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Erik Thor/SUA

Det var spännande att lyssna till alla länders olika ingångar och kunna ta del av både förhandlingsstrategi och slutresultat. Jag kan medge att jag innan detta hade ganska begränsad insikt i UNESCO:s arbete och roll inom vetenskap. Det var väldigt givande att kunna följa och även få möjlighet att bidra med akademins perspektiv, berättar Sverker Lundin (vd).

Verksamhetsplanen för 2022–2025 låg på bordet, liksom rekommendationer för öppen vetenskap samt för etiken kring artificiell intelligens. Länk till annan webbplats. Sveriges unga akademi (SUA) deltog i den naturvetenskapliga kommissionen som sammanträdde den 15–17 november och där behandlades rekommendationen kring öppen vetenskap. De flesta i delegationen deltog digitalt pga. pandemin men hade under hela mötet nära kontakt med förhandlarna på plats. UNESCO:s rekommendationer fungerar som riktlinjer för medlemsländernas implementering och lagstiftning. Inför generalkonferensen hade SUA lämnat sitt inspel och de frågor som akademin tryckte på var: akademisk frihet, karriärvägar och rekrytering, fri forskning och bred förankring i forskarsamhället kring öppen vetenskap. Ett återkommande tema i medlemsländernas anföranden var hur viktigt det var att bejaka yngre forskares och medborgares perspektiv.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm