Ordförande Sebastian Westenhoff introducerar mötets första dag på Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Foto: SUA

Akademimöte i Uppsala


I november genomfördes höstens andra akademimöte. Vetenskap på tvärs, en av Sveriges unga akademis grundläggande favoritfrågor, undersöktes i panelsamtal med externa gäster, i tvärvetenskaplig speed-dejting och under strukturerade promenadmöten. Dag två sammanträdde beredningsgrupperna för forskningspolitik, internationell respektive utåtriktad verksamhet.

Vetenskap på tvärs

I panelsamtalet med Christina Garsten, föreståndare Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, och Julia Uddén, biträdande universitetslektor vid Stockholms universitet, undersöktes betydelsen av tvärvetenskaplig forskning men också forskning som går på tvärs mot rådande åsikter eller politisk konjunktur och akademins ansvar att gå på tvärs mot rådande normer och föreställningar som en del i det fria kunskapssökandet. Panelen framhöll att inom filosofi och i demokratifrågor är tvärvetenskap ofta avgörande då flera perspektiv måste beaktas, liksom vid etiska frågor, tex. prioriteringar i vården under pandemin. Vid praktiska frågor och konkreta problem är ett tvärvetenskapligt angreppssätt att föredra, verkligheten är inte disciplinär. Samtalet berörde också de svårigheter som kan uppstå när yngre forskare närmar sig nästa steg i karriären och vägen framåt inte är tydlig när man med ett tvärvetenskapligt angreppssätt inte utgår från ett och samma disciplinära spår. Anna Danielsson och Jakob Nordström modererade panelsamtalet.

Tvärvetenskaplig speed-dating!

Efter panelsamtalet reflekterade ledamöterna i smågrupper under en uppfriskande promenad om betydelsen av tvärvetenskap klarnat, varpå ett klassiskt SUA-koncept återuppväcktes: Tvärvetenskaplig speed-dating. Ledamöterna parade ihop sig två och två och fick på tiominuter presentera sina områden, föreslå något som kunde bidra till den andres område, och sedan diskutera och utveckla förslagen. Sedan antecknades idéerna och paren roterades. Precis samma format användes 2012 då akademin besökte SCAS för första gången.

Vetenskapliga presentationer

Vetenskapliga presentationer hölls av Lucie Delemotte, forskare inom biofysik vid Kungliga Tekniska högskolan, Sara Liin, forskare inom neurobiologi vid Linköpings universitet, och Lisa Hellman, forskare inom global historia vid Lunds universitet och SCAS Fellow. Lucie Delemotte och Sara Liin samarbetar ofta då deras metoder för forskning på jonkanaler kompletterar varandra, Lucie gör datasimuleringar och Sara gör experiment i labb. Lisa Hellman slog ett slag för 1700-talet som det ”i särklass bästa århundradet”: det är så länge sedan att världen såg helt annorlunda ut men ändå så nära i tid att det finns skriftliga källor. Lisa studerar källor på bland annat holländska, kinesiska, ryska och undersöker material om karolinska krigsfångar och slavhandeln i bland annat Asien. Hennes forskning adderar till globaliseringens historia.

Kerstin Sahlin Foto: SUA

Akademiskt ledarskap

Under mötets andra dag gästades SUA av Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi och tidigare prorektor vid Uppsala universitet, som pratade om ledarskap, kollegialitet och mentorskap och delade sina reflektioner kring SUA:s ledarskapsmanifest. Hon menade att det är en bra och viktig text och betonade vikten av att föreslå konkreta åtgärder. Kerstin Sahlin resonerade vidare kring kollegialitet och underströk behovet av att strukturera den kollegiala linjen och att stärka styrningen ”nerifrån – upp”. Den kollegiala styrformen kan stärkas genom modernisering i form av riktlinjer, utbildning och dokumentation, transparens och tydlighet. Sahlin jämförde också det akademiska ledarskapet med hur en forskargrupp leds, där vetenskapen står i centrum och ledarskap och mentorskap går hand i hand. Samtalet modererades av Frida Bender och Pontus Nordenfelt.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra till fem gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm