Överst från vänster: Stina Barriere, Johan Larsbrink, vice ordf. Mia Liinason och Ronnie Berntsson.

Zoomcirkel OH


Sveriges unga akademi (SUA) fortsätter att utforska området overhead. Stina Gerdes Barriere, analytiker på Vetenskapsrådet (VR) som medverkat till flera rapporter bjöds in till ett koncept som utvecklats under pandemin – att samlas i digitala studiecirklar kring ett tema.

SUA:s Ronnie Berntsson berättade om akademins försök att närma sig området OH (Overhead/indirekta kostnader, gemensamma kostnader som inte kan kopplas till en specifik kostnadsbärare). SUA presenterade sin interna kartläggning som visar på ett varierande landskap i förutsättningarna att bedriva forskningsprojekt mellan lärosäten och discipliner. Förhoppningen med kartläggningen var att kunna jämföra hur OH tillämpas och i förlängningen bidra till en utveckling av systemet. Kartläggningen var också grunden för att SUA skrivit en debattartikel i frågan.

Stina Gerdes Barriere instämde i synen på OH-systemet som spretigt och nämnde några av VR:s tidigare utredningar som berört frågan. Hon underströk att det är ett komplext område med flertalet aktörer med skilda förutsättningar, som forskare, universitet, forskningsråd och stiftelser. För unga forskare som försöker påbörja en forskarkarriär är villkoren betydelsefulla och det vore värdefullt att titta närmare på systemet.

Deltagarna i Zoom-cirkeln enades om att en större transparens för hur basanslagen och de indirekta kostnaderna fördelas vore bra.

Samtalet modererades av SUA:s vd Sverker Lundin, som avslutningsvis konstaterade att SUA planerar att fortsätta ta sig an OH-frågan ur olika synvinklar i Zoom-cirklar under året.

Ett par rapporter som belyser området och diskuterades i Zoomcirkeln är: Vägval för framtidens forskningssystem – Kunskap, kvalitet och integritet (2019) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Externfinansieringens roll i svensk högskoleforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där SUHF-modellen beskrivs kortfattat (2019, sid. 20).

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm