Ledamöter och personal vid septembermötet 2022. Foto: Erik Thor/SUA

Septembermötet


Vid det första mötet för terminen påbörjade Sveriges unga akademi en workshop för en ny vision, Vision 2030. En utvecklad bedömning av vetenskapliga meriter diskuterades. Vetenskapliga presentationer handlade om galaxers tillkomst, immunförsvaret och skelett, samt hur AI används för att mäta effekten av bistånd.

Beredningsgruppen för internationalisering, medsols: Sofia Lodén (från Bristol på skärm), Philippe Tassin, Mia Liinason (ordf), och Ewa Machotka. Foto: SUA

Septembermötet är det möte där SUA brukar planera det kommande verksamhetsåret. I år var utblicken lite längre än vanligt då en större workshop genomfördes med titel Vision 2030. Arbetet kommer också hjälpa akademin i arbetet med inspelet till forskningspropositionen som kommer löpa under det kommande verksamhetsåret. Workshopen för Vision 2030 inledde mötet och akademin fortsatte arbetet med att samla in och sortera alla idéer som strömmade in återkommande under mötets två dagar.

SUA:s tre beredningsgrupper, för forskningspolitiska aktiviteter, internationell verksamhet och utåtriktade aktiviteter återrapporterade och planerade för kommande initiativ som inspel till forskningspropositionen, lanseringen av A Beginner’s Guide to Swedish Academia, ENYA-mötet i Stockholm våren 2023, och programmet för Nobelprismuseets utställning Evigt liv.

1. Workshop Vision 2030. 2. Bikupa under workshop, medsols från vänster: Frida Bender (skymd), Adel Daoud, Andreas Nord och Sigrid Schottenius Cullhed. 3. Bikupa under workshop, från vänster: Jakob Nordström, Alison Gerber och Tove Fall. (Klicka för större bilder) Foto: SUA

1. Workshop Vision 2030: Hanne Fjelde, Lisa Hellman, Ronnie Berntsson och Janina Seubert. 2. Vd Sverker Lundin. 3. SUA spelar Expedition Mundus. (Klicka för större bilder) Foto: SUA

Utveckling av bedömning av vetenskapliga meriter

Emma Olsson som leder Vetenskapsrådets (VR) projekt om utveckling av bedömning av vetenskapliga meriter gästade mötet. Hon berättade om VR:s arbete och den omvärldsbevakning som görs inom ramen för projektet. På EU-nivå och i Nederländerna, Norge och Storbritannien har aktiviteter genomförts. På sikt är målet för de många instanser som berörs och som jobbar med utvecklingen av meritvärdering, att ansökningar, kriterier, processer och utvärderingsgrunder, ska ta höjd för att förutsättningarna är olika till exempel när det gäller forskningsområden, karriäråldrar, typer av stöd och sammanhang för utvärderingen. Ansatsen ska vara ett sätt att motverka risk för bias, öka träffsäkerhet i vad man vill uppnå, öka sannolikheten för risktagande och genombrott. Det finns också en koppling till att bidra till en sundare forskningskultur genom att genomlysa incitamentsstrukturer som bland annat forskningsfinansiärer bidrar till att skapa eller upprätthålla i form av vad som premieras i ansökningar om forskningsmedel.

Efter Emma Olssons dragning diskuterades SUA i mindre grupper fördelarna och nackdelarna med en ökad diversifiering av bedömningen av vetenskapliga meriter och hur det kan påverka yngre forskare.

1. Expedition Mundusveteranen Philippe kontrollerar sina svar med spelledaren Anna Danielsson, sekretariatets Helena Rosik och Anna Kjellström. 2. Gruppreflektion efter Expedition Mundus. 3. Michael Schöll och Johan Larsbrink under workshop Vision 2030. (Klicka för större bilder) Foto: SUA

1. Pontus Nordenfelt presenterar sin grupps bidrag i workshopen. 2. Bikupor. 3. Anna Danielsson introducerar Expedition Mundus. (Klicka för större bilder). Foto: SUA

Internationalisering

1. Forskningspolitisk talesperson Hanne Fjelde introducerar arbetet med inspelet till nästa forskningsproposition. 2. Workshop. 3. Janina Seubert, Mia Liinason, Ewa Machotka, Frida Bender, Lisa Hellman och Philippe Tassin berättar om författandet av A Beginner's Guide to Swedish Academia. (Klicka för större bilder) Foto: SUA

Internationella samarbeten kan både stärka akademins genomslag, utvidga ledamöternas egna internationella nätverk och ge värdefulla erfarenheter i att driva förändringsarbete internationellt. Det bidrar också till att ge ökade insikter i internationell forskningspolitik. SUA överväger nu ett medlemskap i ALLEA – All European Academies. ALLEA är en europeisk sammanslutning för vetenskaper och humaniora som representerar mer än 50 akademier, till exempel Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademien.

Vetenskapliga presentationer

1. Oscar Agertz berättar om sin forskning inom astronomi. 2. Adel Daoud berättar som sin forskning inom analytisk sociologi. 3. Cecilia Engdahl berättar om sin forskning inom immunologi. (Klicka för större bilder) Foto: SUA

Oscar Agertz, astronom vid Lunds universitet berättade om hur han använder datorsimulationer för att undersöka hur galaxer bildats. En och samma galax kan uppträda på flera ställen i observationer, det beror på att starka galaxkärnor böjer själva rumtiden. Vad vi ser förvrängs ungefär som botten på ett vinglas, förklarade Oscar. Fenomenet kallas gravitationslins och förutsågs i Albert Einsteins allmänna relativitetsteori. Adel Daoud, forskare i analytisk sociologi vid Linköpings universitet, berättade om hur han utvecklar artificiell intelligens för att analysera omfattande satellitfoto och bedöma skillnader över tid. På så vis genereras data i så kallade spatial poverty maps på skalor från hela regioner till små grannskap. Dessa utgör komplement till data när effekten av bistånd undersöks. Cecilia Engdahl, forskare i experimentell autoimmunitet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, illustrerade sitt föredrag med lårbenet från en människa. Hon undersöker hur skelettet påverkas av till exempel strålningsbehandling och hur celler i ben som osteoklaster och vita blodkroppar – monocyter – agerar och vad de kan säga om vår hälsa.

SUA spelade också en omgång av vetenskapsspelet Expedition Mundus, där man i lag utforskar världen Mundus med vetenskaplig metod. Tipspromenad, bastu, havsbad och ett härligt morgontabata-pass utgjorde några av mötets mer fysiska inslag.

1. Lanseringen av A Beginner's Guide to Swedish Academia firas med tårta, till vänster Hanne Fjelde. 2. Ronnie Berntsson (vice ordf) och Sverker Lundin (vd). 3. En grupp starka ledamöter deltog i morgonens tabata ledd av sekretariatets Anna Kjellström, från vänster: Hanna Isaksson, Frida Bender, Anna Kjellström, Cissi Engdahl, Elham Rostami och Hanne Fjelde. (Klicka för större bilder) Foto: SUA

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm