Akademimöte i Umeå november 2022. Foto: SUA

Rikard Landberg, initiativtagare till salongen samt Karl Wennberg och Darja Isaaksson som medverkade i salongens panel. Foto: SUA

Missionsdriven forskning – vetenskap eller religion?


Den 1:a februari kunde vi äntligen återstarta det uppskattade konceptet med vetenskaplig hemma-hos-salong hos Nina Rehnqvist. I dessa tvärvetenskapliga möten bjuder vi in gäster från olika ämnesområden och organisationer för att tillsammans diskutera ett viktigt ämne. Denna gång var temat missionsdriven forskning.

Så kallad missionsorienterad forskning och innovation är en modell som vunnit mark inom EU:s ramverk för forskning och innovation och driver stora delar av investeringarna inom forskningsprogrammet Horizon Europe. Även i Sverige har såväl Formas som Vinnova anammat modellen i en rad genomförda och kommande utlysningar. Genom att definiera konkreta uppnåbara ”missioner” är tanken att skapa riktning för forskning och innovation och på så sätt stimulera tillväxt och ekonomisk aktivitet och mer aktivt möta de globala samhällsutmaningarna. Missioner ska vara djärva och aktivera innovation genom flera sektorer, aktörer och discipliner. Exempel från historien inbegriper Apolloprogrammet, nollvisionen för trafikdöd och områden för missioner inom olika utlysningar kan vara klimatförändringar, rena hav, hälsa och välmående. Förhoppningen är att de ska utgöra en stor möjlighet att öka genomslag av Europisk forskning och innovation, fånga allmänhetens intresse och leda till verkliga framsteg kring komplexa utmaningar.

Fungerar det att driva forskning genom missioner? Ger det resultat och kan det mätas? Fungerar konceptet på alla forsknings- och innovationsområden? Finns det risker med att en stor del av de offentliga forsknings- och innovationsmedlen satsas på detta sätt? För att diskutera detta bjöd SUA, under ledning av ledamot Rikard Landberg, in till vetenskaplig salong hemma hos Nina Rehnqvist i Gamla stan.

Akademimöte i Umeå i november 2022. Foto: SUA
Akademimöte i Umeå i november 2022. Foto: SUA
Akademimöte i Umeå november 2022. Foto: SUA

1. Karl Wennberg, Darja Isaksson, Elisabet Rytter, Johan Kuylenstjerna och Ingrid Heath i panelsamtal. 2. Mingel 3. Anna Wetterbom och Johan Rockberg. Foto: SUA (Klicka för större bilder)

Nina och Rikard introducerade salongen och våra inbjudna talare Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SUA-alumn, samt Johan Kuylenstjerna, generaldirektör för Formas inledde med kortare inspel om sina tankar kring missionsdriven forskning. Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig vid branschorganisationen Livsmedelsföretagen följde upp med sina reflektioner.

I det efterföljande publiksamtalet som modererades av Ingrid Heath, ställdes bland annat frågan hur många i rummet som skulle kunna berätta för sina barn vid middagsbordet vad missionsdriven forskning är? Trots många händer i luften stod det efter en stunds diskussion klart att det trots allt råder viss oklarhet kring vad konceptet faktiskt innebär.

Salongens grundidé handlar om att samla en skara människor med olika kompetenser och bakgrund för ett socialt och inspirerande samtal i hemma-hos-miljö. Salongsformatet innebär här att vi samtalar, lyssnar och låter oss inspireras tillsammans under kvällen till en bit mat. Stort tack för att vi fick möjlighet att åter genomföra vetenskaplig salong hemma hos Nina Rehnqvist, med inspirerande samtal i en fantastisk miljö.

Akademimöte i Umeå i november 2022. Foto: SUA
Akademimöte i Umeå i november 2022. Foto: SUA
Akademimöte i Umeå november 2022. Foto: SUA

1. Ingrid Heath, Nina Rehnqvist och Folke Tersman 2. Lili André och Sverker Lundin i samtal. 3. Anna Wetterbom, Karl Wennberg och Johan Rockberg. Foto: SUA (Klicka för större bilder)

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm