Illustration: Ida Brogren VRES

SUA överlämnar inspel till utbildningsministern


Sveriges unga akademi har lämnat ett inspel till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen. I inspelet föreslår SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang.

Forskning, undervisning och samverkan i världsklass – Inspel från Sveriges unga akademi till regeringens forskningsproposition Öppnas i nytt fönster.

Forskning, undervisning och samverkan i världsklass (pdf) Pdf, 633 kB.

Våra universitet och högskolor är centrala för att samhället ska kunna möta framtidens utmaningar. För att lyckas krävs stora satsningar inom den akademiska sektorn.

SUA anser att de statliga investeringarna i forskning och utveckling bör höjas till 1,2 procent av BNP senast 2030, och att en större andel av medlen behöver vara fria. Forskare och lärare – landets främsta experter – måste få formulera både frågeställningar och metoder utan politiska pekpinnar.

Därtill anser SUA att den akademiska friheten bör skyddas i grundlag, liksom att kollegiet borde ges större inflytande över lärosätenas styrelse.

Porträtt av leende Johan Rockberg

Foto: Rasmus Bengtsson

Frihet handlar inte om flum, utan om kvalitet och mod, säger Johan Rockberg och fortsätter: För att hitta lösningarna på dagens utmaningar krävs vassare grundforskning. Utan tillräckliga resurser för grundforskning blir det inget ämnesdjup, ingen kvalitet och ingen forskning att tillämpa. Även lärosätena måste bli snabbare och modigare. Borsta ur regleringsbrev på daterade pekpinnar och stärk lagstödet kring akademisk frihet så frigörs både resurser och handlingskraft.

Svensk forskning och utbildning måste också anpassas efter internationella villkor. Vi är i dag inte tillräckligt attraktiva på den globala marknaden. Skärpta regler för uppehållstillstånd drabbar forskare och lärare som är verksamma i Sverige och underminerar vår förmåga att locka och hålla kvar nyckelkompetens.

SUA efterfrågar fler och större satsningar på mobilitet och utbyten. Dessutom bör tjänsten biträdande lektor kunna sökas upp till sju år efter disputation och systemet för meritvärdering reformeras.

Utomhusporträtt av leende Sigrid Schottenius Cullhed

Foto: Erik Thor/SUA

Forskningen står inför globala utmaningar som växande politisk instabilitet, klimatkris och sociala mediers inverkan, säger Sigrid Schottenius Cullhed. Investeringar i forskarmobilitet och internationella partnerskap är nödvändiga för att öka Sveriges konkurrenskraft som en ledande forskningsnation, bredda rekryteringsbasen och mångfalden av kompetenser, erfarenheter och idéer i våra forskningsmiljöer. Starka internationella forskningsnätverk bidrar också till effektiv spridning av den kunskap som genereras i Sverige.

Även lärarna behöver ges tid och resurser. Högkvalitativ undervisning förutsätter att universitetslärare får möjlighet till pedagogisk utveckling och fortbildning. SUA anser att produktivitetsavdraget slopas och att utbildningens frihet skyddas i grundlag.

Slutligen menar vi att samverkan måste ses som en integrerad del av forskning och utbildning. Regeringen bör tydliggöra att lärosätena har ansvar för att ge sina forskare goda förutsättningar för samverkan med det omgivande samhället.

Utomhusporträtt av leende Ronnie Berntsson

Med rätt förutsättningar kan forskarsamhället ge mycket tillbaka, avslutar Ronnie Berntsson, policy blir ofta bättre när det byggs underifrån, i det här fallet av forskare, fortsätter han. Vi hoppas att regeringen tar till oss våra förslag och implementerar dem i forskningspropositionen. Det kommer stärka forskningsnationen Sverige.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm