Beatrice Crona

Beatrice Crona, docent i systemekologi och verksamhetschef vid Global Economic Dynamics and the Biosphere, Kungl. Vetenskapsakademien

Beatrice Crona medverkar på Världsvetenskapsdagen 2014


Tid: 14 november, kl 12.00–17.00 (inleds med lunch och avslutas med gemensamt mingel)
Plats: Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
Arrangör: Vetenskapsrådet och Svenska Unescorådet

Den 14 november uppmärksammar Vetenskapsrådet och Svenska Unescorådet Världsvetenskapsdagen 2014. Under dagen presenteras antologin ”Hela vetenskapen! Nya forskargemenskaper i globaliseringens tid.” Beatrice Crona Länk till annan webbplats. representerar Sveriges unga akademi och är författare till kapitlet ”Vad är Sveriges kapacitet att bli en stark tvärvetenskaplig forskarnation för hållbar utveckling?” i antologin.

I boken debatterar tolv forskare förutsättningar att utveckla former för problemorienterad forskning som ger ny kunskap och lösningar på de globala samhällsproblemen. De stora samhällsutmaningarna, exempelvis klimat, energi, demografi, hälsa och utbildning kräver integrerad forskning där forskare från olika discipliner och världsdelar gemensamt identifierar forskningsfrågor och tidigt involverar samhällets aktörer.

Världsvetenskapsdagen

Unesco har utsett den 10 november till Världsvetenskapsdagen. Den syftar dels till att framhålla vetenskapens potential och roll i arbetet för fred och utveckling såväl nationellt som internationellt, dels till att öka allmänhetens medvetenhet om vetenskapens roll samt att överbrygga gapet mellan vetenskap och samhälle.

Mer information

Välkommen till Världsvetenskapsdagen Länk till annan webbplats.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm