Grupporträtt Uppsala 2017 Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ledamöter och personal vid akademimöte i Uppsala, september 2017. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Akademin

Sveriges unga akademi består av sina cirka 35 ledamöter under ledning av en ordförande, en vice ordförande och en akademiledning (se nedan). Verksamheten drivs av en vd med ett sekretariat som stöder genomförandet av akademins aktiviteter.

Så arbetar vi

Basen i Sveriges unga akademis verksamhet utgörs av så kallade akademimöten, två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Tvärvetenskaplig speed-dating i full gång vid akademimötet

Tvärvetenskaplig speed-dating i full gång vid akademimötet 5 februari 2014, Såstaholm. Foto: Anna Kjellström/Sveriges unga akademi

Akademins tre ben

Tvärvetenskapliga aktiviteter, utåtriktad verksamhet och forskningpolitik utgör akademins kärnverksamhet. Den tvärvetenskapliga aspekten genomsyrar i stort sett allt Sveriges unga akademi gör och ett av de främsta syftena när akademin startade var att föra samman unga forskare från en mängd olika vetenskapsområden och lärosäten för att få nya oväntade saker att hända.

En angelägen fråga för akademin är att öka intresset för vetenskap och forskning hos unga människor och i samhället i stort. Vi vill visa hur kul en forskarkarriär kan vara och vilka unika möjligheter det innebär. Vi vill också kommunicera vetenskapens senaste rön till allmänheten och vad de innebär för samhället och människor.

Sedan Sveriges unga akademi startade har vi deltagit i den forskningspolitiska debatten med bland annat inlägg, debattartiklar och seminarier. Vi vill vara en röst för forskare i början av eller mitt i karriären, som vi tror kan bidra med ett perspektiv som är speciellt för denna grupp.

Internationell verksamhet

Unga akademier startas över hela världen och det brukar refereras till som ”The Young Academy movement”. Den första unga akademin, Die Junge Akademie, bildades i Tyskland 2000 och idag finns det runt 30 unga akademier världen över, inklusive den världsomspännande Global Young Academy. Det senaste tillskottet (2016) i Sydkorea: Young – Korean Academy of Science and Technology (Y-KAST). Sveriges unga akademi har sedan start varit en stark kraft i den internationella samverkan och fortsätter utveckla det internationella samarbetet.

Akademiledning

Sveriges unga akademis ledning består av fem ledamöter ur akademin: en ordförande, en vice ordförande och tre ledamöter. Ordförande, vice ordförande och ledningsgrupp väljs för en mandatperiod på 1 år av hela akademin under det sista akademimötet under våren. Akademiledningen förbereder ärenden inför akademimötena och träffas för akademiledningsmöten 4–6 gånger per år. Akademins vd är adjungerad till akademiledningen.

Akademiledning 26 maj 2018 – 26 maj 2019


Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk
Instagram