Gunnar Öquist

Gunnar Öquist är biolog och professor i plantfysiologi vid Umeå universitet. Under åren 2003–2012 ledde Öquist arbetet vid Kungl. Vetenskapsakademien som dess Ständige sekreterare och tog då bland annat initiativet till grundandet av Sveriges unga akademi.

Ledamotsperiod 2012–

Gunnar Öquist, född 1941, påbörjade sin akademiska karriär vid Uppsala universitet där han tog examen1967. Därefter flyttade han till Umeå universitet och disputerade 1972 på avhandlingen Some effects of light intensity and iron deficiency on pigmentation and photosynthesis in the blue-green alga Anacystis nidulans. 1974 erhöll Öquist docenttjänst och tillbringade ett par år vid Lunds universitet för att sedan återvända till Umeå och en professur 1981. Öquists forskningsfält handlar om anpassningen av fotosyntesen i cyanobakterier, alger och högre växter under olika ljus- och temperaturförhållanden samt tillförseln av vatten eller näring.

Öquist hyser ett stort engagemang för och har omfattande erfarenhet inom forskningsstrategiska frågor, bland annat som huvudsekreterare för Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) 1993–1999. NFR var Vetenskapsrådets föregångare och fördelade statliga forskningsanslag. I samarbete med Mats Benner, professor i forskningspolitik och Vice rektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har Öquist på senare tid genomfört en omfattande studie av svensk forskning på uppdrag av privata och statliga forskningsfinansiärer. I studien relateras svensk forskning till jämförbara länder. Arbetet sammanfattas i den så kallade Excellensrapporten som lett till en omfattande debatt och initiativ för svensk forskning. Öquist är ledamot i KVA sedan 1986 och valdes in som hedersledamot i Sveriges unga akademi 2012 tillsammans med Torsten Wiesel.

Gunnar Öquist läser Sanna Koskiniemis porträtt ur SUA:s barnbok Forskardrömmar (2021). Film: Ronnie Berntsson

BILDER

Bilder (klicka för förstoring): Portätt från Kungl. Vetenskapsakademien Foto: Yanan Li

Gunnar Öquist Foto: Markus Marcetic

Klicka för högupplöst bild. Foto: Markus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 7 juli 1941
Familj: hustru, flera barn och barnbarn
Intressen: hobbysnickeri
Övrigt: Under sin tid som Ständig sekreterare offentliggjorde Gunnar många goda nyheter, en rad Nobel- och Ekonomipris (bild ovan) och var värd för pristagarna vid deras besök vid KVA.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm